#ourCEEfuture

Otvorená platforma pre expertov zo strednej a z východnej Európy. Chceme vytvoriť digitálnu ekonomiku prospešnú pre všetkých,...

Ako môže rodinnej firme pomôcť odborná pomoc zvonku

Martin Krekáč v publikácii SBA o podpore procesu nástupníctva...

2022 2021 2020 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

EPPP sa zapojil do Týždňa celoživotného učenia

Vo viacerých európskych krajinách sa organizujú rôzne podujatia zamerané na propagáciu a popularizáciu myšlienok celoživotného učenia a ich priblíženie širokej verejnosti. Na Slovensku sa projekt tohto typu realizoval pod názvom Týždeň celoživotného učenia už po trinásty raz. Jednotlivé konferencie, prednášky, semináre a ďalšie odborné či diskusné stretnutia a celý rad sprievodných podujatí určených pre odbornú i laickú verejnosť sa uskutočnili po celom Slovensku počas jedného týždňa od 25. do 30. novembra 2013. Analytický inštitút EPPP sa do Týždňa celoživotného učenia zapojil interným workshopom Rodinné podnikanie-teória i prax určeným pre spoločnosti Jenewein Group, Amrop a Fipra. Jeho hosťami boli Monika Krošláková z Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave a Lívia Naništová, majiteľka spoločnosti Novplasta.

Katalóg podujatí...
Plagát...

28.11.2013

Rodinné podnikanie na Slovensku

V budove Ekonomickej univerzity v Bratislave sa 11. novembra 2013 uskutočnil workshop na tému Rodinné podnikanie na Slovensku. Podujatie pre študentov predmetu Rodinné podnikanie zorganizovala a odborne pripravila Monika Krošláková, odborná asistentka na Katedre služieb a cestovného ruchu Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity. V rámci bohatého programu s jedenástimi prednášajúcimi na workshope vystúpil aj Mario Fondati, partner zo spoločnosti Amrop. V prezentácii sa venoval plánovaniu nástupníctva, ktoré je v rodinných firmách jednou z kľúčových otázok. Rodinné podnikanie je osobitnou oblasťou, ktorej sa Amrop dlhodobo venuje v rámci pracovnej skupiny Family Business a ktorú cielene rozvíja aj vo forme novej iniciatívy v spolupráci s analytickým inštitútom EPPP.

Program...

11.11.2013

EPPP aktívne aj v oblasti výskumu a vývoja

Analytický inštitút EPPP-European Public Policy Partnership v polovici októbra 2013 po úspešne zvládnutom procese certifikácie získal Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj. Na základe tohto rozhodnutia ho vydávajúci orgán-Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, zaradil do centrálneho registra organizácií spôsobilých vykonávať výskum a vývoj prioritne v oblasti spoločenských a humanitných vied, vzdelávania a iných kľúčových činností svojho pôsobenia ako analytické činnosti, hodnotenie, monitoring, transfer know-how a projektové riadenie. Jednou z povinností vyplývajúcich z registrácie je každoročné vykazovanie aktivít pre potreby štatistického zisťovania vedecko-výskumného potenciálu Slovenska (počet výskumníkov, projektov a výsledkov výskumu a vývoja). Výhodou certifikácie je širšia možnosť spolupráce na výskumných a vývojových projektoch, napríklad pre centrá excelentnosti národného i nadnárodného významu, možnosti zapojenia do medzinárodnej spolupráce s vedeckými a technickými centrami a spolupráce na európskych programoch a projektoch, kde sa EPPP prioritne zameriava na témy ako verejné stratégie, malé a stredné podnikanie, celoživotné vzdelávanie a poradenstvo, rodinné podnikanie a podobne.

22.10.2013

Akčný grant pre Linku detskej istoty

Po minuloročnej úspešnej spolupráci analytický inštitút EPPP expertne podporil prípravu projektového návrhu a podanie žiadosti o akčný grant z programu Daphne pre Linku detskej istoty pri Slovenskom výbore UNICEF. Vedúcou expertného tímu bola Zuzana Kováčová, Senior Project Development Manager EPPP. Hlavným cieľom projektu bola podpora prevádzky linky 116 000 ako tzv. hotline pre nezvestné deti. Nosnou aktivitou je zriadenie tzv. pilot laboratory pre mediáciu zmiešaných problémových rodín a vzťahov a deťmi, rôzne preventívne a fundraisingové aktivity a pod. Po dvojmesačnej intenzívnej spolupráci Linka detskej istoty grant vo výške 266 763 eur v máji 2013 získala, vďaka čomu môže byť počas ďalších 24 mesiacov jej pomoc deťom a rodinám, ktoré sa ocitli v núdzi, účinnejšia a efektívnejšia.

15.05.2013

Stratégia pre rozvoj malého a stredného podnikania na Slovensku

Vo februári a v marci 2013 analytický inštitút EPPP na úrovni externého experta spolupracoval s Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania pri príprave Stratégie pre rozvoj malého a stredného podnikania. Hlavnú časť projektu, ktorý za EPPP zastrešovala Zuzana Kováčová, Senior Project Development Manager, tvorila interpretácia výsledkov prieskumu, odporúčania aktivít na regionálnej úrovni, návrhy pre program poradenstva a vzdelávania, návrhy na nástroje monitorovania a hodnotenia malého a stredného podnikania, návrhy na zmenu nástrojov publicity a návrh na ďalší rozvoj národnej agentúry. Súčasťou projektu boli odporúčania na využívanie finančných nástrojov a previazanosť s inými sociálno-ekonomickými partnermi vrátane rozvoja medzinárodnej spolupráce.

14.04.2013

Školenie Plánovanie a riadenie projektov

V súlade s princípom neustáleho inovovania poradenských produktov a vlastných postupov dostali zamestnanci spoločností Jenewein Group, Amrop a Fipra a analytického inštitútu EPPP, ktorý celý projekt zastrešoval, príležitosť zúčastniť sa na celodennom školení Plánovanie a riadenie projektov. Lektorom kurzu, ktorého cieľom bolo rozšíriť a skvalitniť zručnosti a vedomosti týkajúce sa projektového manažmentu, uskutočniteľnosti, monitorovania a hodnotenia projektu, metód projektového manažmentu a odhaľovania a riadenia rizík v projektoch, bol Dr. Ing. Petr Řeháček. Okrem nových informácií získali všetci účastníci certifikát spoločnosti Det Norske Veritas.

25.03.2013