#ourCEEfuture

Otvorená platforma pre expertov zo strednej a z východnej Európy. Chceme vytvoriť digitálnu ekonomiku prospešnú pre všetkých,...

Ako môže rodinnej firme pomôcť odborná pomoc zvonku

Martin Krekáč v publikácii SBA o podpore procesu nástupníctva...

2022 2021 2020 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Učiaci sa región - partnerstvom k prosperite

Ministerstvo školstva SR, Sekcia pre celoživotné vzdelávanie, organizovalo 4. decembra 2008 v Bratislave národnú konferenciu k implementácii Národného programu pre učiace sa regióny pod názvom Učiaci sa región-partnerstvom k prosperite. V rámci odborného programu vystúpil aj Marek Mitošinka, manažér v poradenskej spoločnosti AJG Consulting a Program Officer EPPP, s prezentáciou na tému Kvalitatívne zhodnotenie výstupov učiacich sa regiónov a budúce postavenie učiacich sa regiónov v programovom období 2007-2013.

Program konferencie...
Prezentácia M. Mitošinku...

04.12.2008

Učiaci sa región Prešovského samosprávneho kraja

Komunitná nadácia Prešov v spolupráci s Learning centrom Prešov organizovali v rámci projektu podporeného Európskym sociálnym fondom konferenciu Učiaci sa región Prešovského samosprávneho kraja. Odborné fórum, ktoré sa uskutočnilo 5. novembra 2008 v Prešove, bolo vyvrcholením realizácie úvodnej časti projektu a implementácie stratégie učiaceho sa regiónu. Na jednej strane chcel prezentovať lokálnu stratégiu a porovnať ju so stratégiou Ministerstva školstva SR, na druhej strane si organizátori za cieľ stanovili zadefinovanie novej formy komunikácie medzi dotknutými subjektmi ako nevyhnutnej podmienky efektívneho sieťovania pri implementácii stratégií celoživotného vzdelávania. Na konferencii vystúpil aj Marek Mitošinka, Program Officer EPPP. Pod jeho vedením autorský tím EPPP vypracoval Stratégiu učiaceho sa regiónu Prešovského kraja obsahujúcu stanovenie priorít, cieľov a následných konkrétnych opatrení vytvárajúcich ucelený systém ďalšieho vzdelávania, jeho rozvoja, monitorovania a hodnotenia, ktoré budú zároveň hlavným obsahom jeho vystúpenia.

Program konferencie...
Prezentácia M. Mitošinku...

05.11.2008

Iniciatíva Spoločenstva EQUAL

V súvislosti s ukončením implementácie Iniciatívy Spoločenstva EQUAL na Slovensku sa v Bratislave 4. novembra 2008 uskutočnila záverečná konferencia. Jej organizátori si za cieľ stanovili nadviazať na mainstreamingovú stratégiu rozvojových partnerstiev a dosiahnuť, aby sa overené praktiky, výsledky a inovatívne produkty dostali do pozornosti širokému spektru odborníkov z verejného a zo súkromného sektora a našli uplatnenie v širšej praxi. Základným poslaním iniciatívy ako takej bolo vytvoriť podmienky a poskytnúť priestor na hľadanie, overenie a uplatňovanie nových prístupov k riešeniu problémov v boji proti všetkým formám diskriminácie a nerovnosti na trhu práce. Do iniciatívy sa prostredníctvom aktivít v Národnej tematickej sieti (NTS-C) zameranej na podporu adaptability podnikov a zamestnancov voči štrukturálnym zmenám zapojil aj analytický inštitút EPPP. Marek Mitošinka, Program Officer EPPP, od roku 2006 pôsobí ako jej podpredseda. Okrem iného sa výrazne podieľal na vypracovaní a implementácii Tematickej mainstreamingovej stratégie, ktorej zhodnotenie a posolstvo prezentoval aj na záverečnej konferencii. Predsedom NTS-C za Podnikateľskú alianciu Slovenska je Martin Krekáč, zakladateľ a predseda Správnej rady EPPP.

Viac informácií...
Prezentácia M. Mitošinku...

04.11.2008

Vysoké školstvo na Slovensku

Odborná publikácia Vysoké školstvo na Slovensku-realita, problém a možné riešenia sa zaoberá základnými faktami a reáliami vysokého školstva na Slovensku. Ambíciou tohto materiálu je nielen oboznámiť čítateľov so základnými reáliami slovenského vysokého školstva, ale aj identifikovať problémy vysokých škôl. Autori si na začiatku tvorby analýzy položili fundamentálne otázky, na ktorých základe vznikal ucelený materiál, ktorý sa venuje práve definovaným oblastiam chodu vysokých škôl.

30.09.2008

Slovenská terminologická sieť - Expertná skupina pre sociálnu politiku a zamestnanosť

Úrad Generálneho riaditeľstva pre preklad (DGT) Európskej komisie zriadil v rámci Slovenskej terminologickej siete (STS) tematické expertné skupiny s poradnými funkciami s cieľom harmonizovať a zlepšiť používanie slovenského jazyka v komunikácii medzi inštitúciami. Expertnú skupinu tvoria odborníci z oblasti prekladu, komunikácie medzi inštitúciami a akademickej obce, vybraní ad personam, ktorí majú preukázateľné skúsenosti v oblasti pôsobnosti siete STS. Mária Nádaždyová, senior program manager EPPP, prijala pozvanie Odboru slovenského jazyka DGT a stala sa členkou pracovnej skupiny pre zamestnanosť a sociálnu politiku.

Viac informácií...
Štatút Slovenskej terminologickej siete...

17.09.2008

Twinningový projekt: Posúdenie národnej pracovnej legislatívy - Macedónsko

Európska rada v decembri 2005 rozhodla udeliť Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko (FYROM) štatút kandidátskej krajiny. Proces smerom k členstvu si vyžaduje plnenie množstva úloh vrátane zosúladenia legislatívy v oblasti sociálnej politiky a zamestnanosti v korešpondujúcej kapitole acquis communautaire. Legislatíva týkajúca sa sociálnych vecí a zamestnanosti hrá dôležitú rolu v európskej stratégii a postojoch verejnosti. Analytický inštitút EPPP sa na expertnej úrovni zúčastnil na implementácii projektu, v ktorého rámci vedie projektový komponent zameraný na tvorbu a realizáciu vzdelávacieho programu. Mária Nádaždyová, EPPP senior program manager, sa stala lídrom tohto komponentu a pomáhala prijímajúcej krajine transponovať európsku legislatívu v oblasti nediskriminácie.

16.09.2008

Funkčné posúdenie a inštitucionálny model ministerstiev - projekt FRIDOM

Kosovská administratíva bola po ukončení vojny na Balkáne budovaná ad-hoc spôsobom. Po vyhlásení nezávislosti Kosova vo februári 2008 začala čoraz väčší význam nadobúdať otázka kvality a funkčnej výkonnosti jeho verejnej správy a celkovej kapacity plniť úlohy. Súčasťou stratégie zameranej na dosiahnutie uvedeného cieľa je podrobná analýza a zhodnotenie administratívnych štruktúr a horizontálnych funkcií vlády v takých oblastiach ako riadenie ľudských zdrojov, e-government, verejné obstarávanie a pod. Expertný tím analytického inštitútu EPPP sa zapojil do implementačnej fázy projektu FRIDOM-jeho úlohou bol zber, analýza a spracovanie relevantných údajov týkajúcich sa organizačných modelov, inštitucionálnych štruktúr a celkového fungovania ÚOŠS SR, ktoré v modelovej podobe spolu s informáciami z ďalších siedmich členských krajín EÚ majú kosovskej vláde pomôcť pri rozhodovaní o ďalšom smerovaní reformy jej verejnej správy.

15.09.2008

Stratégia učiaceho sa regiónu Prešovského kraja

Jedným z cieľov Prešovského kraja je snaha vytvoriť z regiónu centrum progresívneho vzdelávania. Autorský tím analytického inštitútu EPPP prispel k jeho naplneniu vypracovaním stratégie obsahujúcej stanovenie priorít, cieľov a následných konkrétnych opatrení vytvárajúcich ucelený systém ďalšieho vzdelávania, jeho rozvoja, monitorovania a hodnotenia.

14.09.2008

Stratégia učiaceho sa regiónu Trenčianskeho kraja

Súčasné trendy na trhu práce si aj od obyvateľov trenčianskeho regiónu vyžadujú, aby sa učili pracovať s neustále sa meniacimi informáciami, produkovať nové poznatky a využívať ich v praxi. Autorský tím analytického inštitútu EPPP analyzuje súčasný stav, pomenúva slabé a silné stránky, pomáha predchádzať potenciálnym ohrozeniam a najmä navrhuje konkrétne aktivity na naplnenie stanoveného cieľa.

13.09.2008

Vzdelávací model pre výučbu riadenia ľudského kapitálu vo verejnom sektore

Ľudský kapitál sa vníma ako nositeľ znalostí a zručností. V praxi sa neraz stáva, že jeho zásadný význam si viac uvedomujú spoločnosti pôsobiace v súkromnom sektore. Avšak pre úspešné fungovanie je rovnako kľúčový aj pre verejné organizácie. Autorský tím analytického inštitútu EPPP sa preto v rámci programu Rozvoj lídrov pre verejný sektor zameral na faktory ovplyvňujúce jeho úspešné fungovanie v tomto sektore.

12.09.2008