#ourCEEfuture

Otvorená platforma pre expertov zo strednej a z východnej Európy. Chceme vytvoriť digitálnu ekonomiku prospešnú pre všetkých,...

Filip Krekáč absolvuje peer consulting výcvik
v klinike duševného zdravia Calma

Až do novembra 2023 bude Filip Krekáč praxovať...

Napĺňanie jednotlivých iniciatív dosahujeme prostredníctvom týchto zdrojov:

Súkromné zdroje

EPPP sa pri realizácii konkrétnych projektov uchádza o podporu zo súkromných zdrojov individuálnych podporovateľov, pričom využíva aj zdroje plynúce zo spolupráce s podnikateľskými subjektmi a ďalšími inovatívnymi organizáciami. Využívame ich výlučne na rozvoj tém a myšlienok súvisiacich s jednotlivými iniciatívami. Od svojho vzniku rastieme aj vďaka finančnej a nefinančnej podpore predstaviteľov poradenských spoločností v portfóliu Jenewein Group.

Podporné programy ES a EHP

Všetky aktivity EPPP v rámci podporných programov Európskych spoločenstiev a Európskeho hospodárskeho priestoru sú zamerané na identifikáciu a následné aktívne budovanie dlhodobých a strategických partnerstiev. Vďaka ich rozvoju vytvárame priestor na aktívnu realizáciu samostatných projektových zámerov, ktoré dlhodobo prispievajú k progresívnym zmenám.

Rizikový kapitál

Identifikáciu a následnú snahu o využívanie schém rizikového kapitálu primárne využívame pri témach, ktoré majú vysoký potenciál rozvoja a pridanou hodnotou inovácií sú v daných teritoriálnych oblastiach nové, štandardne nevyužívané. Zároveň ide o témy a oblasti sprevádzané vysokým rizikovým koeficientom návratnosti súkromných a verejných investícií, avšak s presvedčivým komerčným využitím. Mechanizmy rizikového kapitálu využívame pri rozvoji inovatívnych projektov, ktoré demonštrujú vysoký potenciál konkurencieschopnosti a rastu a o ktoré nemajú z objektívnych dôvodov záujem štandardné finančné subjekty zo súkromného, resp. z verejného sektora.

Schémy zahraničnej pomoci

Podporné schémy zahraničnej pomoci sa v EPPP využívajú na zvyšovanie štandardu života a spoločnosti v menej rozvinutých krajinách s vysokým potenciálom zmien a následného rastu úrovne riadenia verejných politík a zvyšovania konkurencieschopnosti ekonomiky. Schémy zahraničnej pomoci sú primárne alokované z verejných a zo štátnych zdrojov a napomáhajú plniť priority prijímajúcej krajiny.

Verejné rozpočty

Verejné zdroje využívame na napĺňanie cieľov, v ktorých sa prekrývajú odborné záujmy verejnej správy a EPPP. Pri realizácii takýchto aktivít berieme do úvahy priority a ciele verejných subjektov – zadávateľov projektov. EPPP sa snaží v ich myslení a konaní prostredníctvom odbornej diskusie presadzovať osvedčené postoje a hodnoty, a tým prispievať ku skvalitňovaniu stavu a smerovania verejných stratégií.


Názory prezentované v rámci výstupov z jednotlivých projektov sú názormi autorov/expertov jednotlivých príspevkov a nemusia vyjadrovať názory inštitúcií, ktoré prispeli finančnými zdrojmi na daný projekt.English version