Vzniklo združenie Partneri Rodinných Firiem

Prepájame najlepšie špecializácie a referencie v poradenstve pre rodinné firmy...

EPPP tím podporuje projekt Good Idea Slovakia

Slovensko vnímame ako "dobrý nápad" nielen pre investície, ale aj ako liaheň inovatívneho myslenia...

Napĺňanie jednotlivých iniciatív dosahujeme prostredníctvom týchto zdrojov:

Súkromné zdroje

EPPP sa pri realizácii konkrétnych projektov uchádza o podporu zo súkromných zdrojov individuálnych podporovateľov, pričom využíva aj zdroje plynúce zo spolupráce s podnikateľskými subjektmi a ďalšími inovatívnymi organizáciami. Využívame ich výlučne na rozvoj tém a myšlienok súvisiacich s jednotlivými iniciatívami. Od svojho vzniku rastieme aj vďaka finančnej a nefinančnej podpore predstaviteľov poradenských spoločností v portfóliu Jenewein Group.

Podporné programy ES a EHP

Všetky aktivity EPPP v rámci podporných programov Európskych spoločenstiev a Európskeho hospodárskeho priestoru sú zamerané na identifikáciu a následné aktívne budovanie dlhodobých a strategických partnerstiev. Vďaka ich rozvoju vytvárame priestor na aktívnu realizáciu samostatných projektových zámerov, ktoré dlhodobo prispievajú k progresívnym zmenám.

Rizikový kapitál

Identifikáciu a následnú snahu o využívanie schém rizikového kapitálu primárne využívame pri témach, ktoré majú vysoký potenciál rozvoja a pridanou hodnotou inovácií sú v daných teritoriálnych oblastiach nové, štandardne nevyužívané. Zároveň ide o témy a oblasti sprevádzané vysokým rizikovým koeficientom návratnosti súkromných a verejných investícií, avšak s presvedčivým komerčným využitím. Mechanizmy rizikového kapitálu využívame pri rozvoji inovatívnych projektov, ktoré demonštrujú vysoký potenciál konkurencieschopnosti a rastu a o ktoré nemajú z objektívnych dôvodov záujem štandardné finančné subjekty zo súkromného, resp. z verejného sektora.

Schémy zahraničnej pomoci

Podporné schémy zahraničnej pomoci sa v EPPP využívajú na zvyšovanie štandardu života a spoločnosti v menej rozvinutých krajinách s vysokým potenciálom zmien a následného rastu úrovne riadenia verejných politík a zvyšovania konkurencieschopnosti ekonomiky. Schémy zahraničnej pomoci sú primárne alokované z verejných a zo štátnych zdrojov a napomáhajú plniť priority prijímajúcej krajiny.

Verejné rozpočty

Verejné zdroje využívame na napĺňanie cieľov, v ktorých sa prekrývajú odborné záujmy verejnej správy a EPPP. Pri realizácii takýchto aktivít berieme do úvahy priority a ciele verejných subjektov – zadávateľov projektov. EPPP sa snaží v ich myslení a konaní prostredníctvom odbornej diskusie presadzovať osvedčené postoje a hodnoty, a tým prispievať ku skvalitňovaniu stavu a smerovania verejných stratégií.English version