Vzniklo združenie Partneri Rodinných Firiem

Prepájame najlepšie špecializácie a referencie v poradenstve pre rodinné firmy...

EPPP tím podporuje projekt Good Idea Slovakia

Slovensko vnímame ako "dobrý nápad" nielen pre investície, ale aj ako liaheň inovatívneho myslenia...

2020 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Podpora zamestnávateľov v náborových a výberových procesoch vekovo zrelých osôb

Celoslovenská nezisková organizácia Fórum pre pomoc starším-národná sieť, ktorá spolupracuje s medzinárodnými sieťami a organizáciami v EÚ, o. i. realizuje projekt mature@eu. V spolupráci s viedenským konzorciom a v rámci programu Leonardo da Vinci chce zlepšiť podmienky na vytvorenie vekovo vyváženého potenciálu pracovnej sily a podnietiť zamestnávateľov prehodnotiť existujúce náborové praktiky. Keďže projekt podporuje zohľadňovanie všetkých aspektov vekovej diverzity pri výbere pracovníkov prostredníctvom komplexných nástrojov inovatívnych materiálov a otvoreného prístupu k e-learningovej platforme, na jeho propagácii a implementácii sa myšlienkovo a odborne podieľa aj analytický inštitút EPPP.

Tlačová informácia...

25.05.2009

Podpora zamestnávania zdravotne postihnutých občanov

Mária Nádaždyová, senior program manager EPPP, je autorkou správy Monitoring súčasného stavu v oblasti inštitucionálnej sociálnej starostlivosti z pohľadu príležitostí pre pracovné uplatnenie obyvateľov DSS, ktorá vznikla v rámci projektu Príklady dobrej praxe-podporujeme deinštitucionalizáciu v sociálnej oblasti realizovaného Agentúrou podporovaného zamestnávania v Bratislave. Správu jej autorka prvýkrát prezentovala 5. marca 2009 na národnom seminári, na ktorý nadviažu regionálne semináre a diskusné stretnutia. Projekt vrátane prípravy správy bol finančne podporený z programu Nórskeho finančného mechanizmu spravovaného Nadáciou otvorenej spoločnosti. Hlavným cieľom projektu je podporiť iniciatívy zamerané na zmenu zastaraného inštitucionálneho modelu sociálnych služieb ako podmienky pre skvalitnenie života a pracovnej integrácie ľudí so zdravotným postihnutím. Cieľom správy je zistiť, či súbor existujúcich nástrojov národnej politiky je dostačujúci na dosiahnutie pracovnej integrácie ľudí so zdravotným postihnutím žijúcich v sociálnych zariadeniach, a preskúmať, či pretrvávajúce organizačné formy a podmienky inštitucionálnej starostlivosti nepredstavujú vážnu, zásadnú a neprekonateľnú bariéru pre naplnenie tohto práva. Táto ambícia úzko súvisí s medzinárodnými záväzkami Slovenska v tejto oblasti a jeho povinnosťami vyplývajúcimi z členstva v EÚ.

Prezentácia M. Nádaždyovej...

26.02.2009

Národný konvent o Európskej únii

Na pozvanie srbskej mimovládnej organizácie Nacionalni konvent o Evropskoj uniji (Národný konvent o EÚ) vystúpila Mária Nádaždyová, senior program manager EPPP, 16. marca 2009 v Belehrade na druhom stretnutí pracovnej skupiny Sociálny dialóg. Podujatie zastrešovala téma Pracovný trh a stratégia zamestnanosti. M. Nádaždyová sa v prednáške venovala slovenskému trhu práce a skúsenostiam získaným v tejto oblasti na Slovensku. Hlavným posolstvom jej vystúpenia bolo o. i. konštatovanie, že aj malá krajina s pohnutou históriou môže byť úspešná, ak ide vytrvalo za svojím cieľom a ak jeho naplneniu podriadi všetky kroky a stratégie. O podujatí pravidelne informovala aj srbská televízia TV B92.

Program podujatia...
Prezentácia M. Nádaždyovej...

26.02.2009

EPPP sa uchádza o 2 % z vašich daní

Jedným z konkrétnych výstupov minuloročnej práce analytického inštitútu EPPP bolo vydanie odbornej publikácie Vysoké školstvo na Slovensku-realita, problém, možné riešenia. Ambíciou tohto materiálu bolo nielen zhrnúť základné reálie slovenského vysokého školstva a identifikovať problémy vysokých škôl, ale najmä vyvolať širokú diskusiu a iniciovať prijatie zásadných systémových zmien. Podobné úsilie EPPP vyvíja aj vo viacerých ďalších iniciatívach. Ak nám venujete 2 % z vašich daní, prispejete k odhaľovaniu a riešeniu problémov, ktoré sú kľúčové nielen pre Slovensko, ale aj pre celú EÚ.

Aktivity EPPP v roku 2008...
Ako poukázať 2 percentá...
Potvrdenie o zaplatení dane...
Vyhlásenie zamestnanca...

01.01.2009