#ourCEEfuture

Otvorená platforma pre expertov zo strednej a z východnej Európy. Chceme vytvoriť digitálnu ekonomiku prospešnú pre všetkých,...

Filip Krekáč absolvuje peer consulting výcvik
v klinike duševného zdravia Calma

Až do novembra 2023 bude Filip Krekáč praxovať...

2023 2022 2021 2020 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Podpora zamestnávateľov v náborových a výberových procesoch vekovo zrelých osôb

Celoslovenská nezisková organizácia Fórum pre pomoc starším-národná sieť, ktorá spolupracuje s medzinárodnými sieťami a organizáciami v EÚ, o. i. realizuje projekt mature@eu. V spolupráci s viedenským konzorciom a v rámci programu Leonardo da Vinci chce zlepšiť podmienky na vytvorenie vekovo vyváženého potenciálu pracovnej sily a podnietiť zamestnávateľov prehodnotiť existujúce náborové praktiky. Keďže projekt podporuje zohľadňovanie všetkých aspektov vekovej diverzity pri výbere pracovníkov prostredníctvom komplexných nástrojov inovatívnych materiálov a otvoreného prístupu k e-learningovej platforme, na jeho propagácii a implementácii sa myšlienkovo a odborne podieľa aj analytický inštitút EPPP.

Tlačová informácia...

25.05.2009

Podpora zamestnávania zdravotne postihnutých občanov

Mária Nádaždyová, senior program manager EPPP, je autorkou správy Monitoring súčasného stavu v oblasti inštitucionálnej sociálnej starostlivosti z pohľadu príležitostí pre pracovné uplatnenie obyvateľov DSS, ktorá vznikla v rámci projektu Príklady dobrej praxe-podporujeme deinštitucionalizáciu v sociálnej oblasti realizovaného Agentúrou podporovaného zamestnávania v Bratislave. Správu jej autorka prvýkrát prezentovala 5. marca 2009 na národnom seminári, na ktorý nadviažu regionálne semináre a diskusné stretnutia. Projekt vrátane prípravy správy bol finančne podporený z programu Nórskeho finančného mechanizmu spravovaného Nadáciou otvorenej spoločnosti. Hlavným cieľom projektu je podporiť iniciatívy zamerané na zmenu zastaraného inštitucionálneho modelu sociálnych služieb ako podmienky pre skvalitnenie života a pracovnej integrácie ľudí so zdravotným postihnutím. Cieľom správy je zistiť, či súbor existujúcich nástrojov národnej politiky je dostačujúci na dosiahnutie pracovnej integrácie ľudí so zdravotným postihnutím žijúcich v sociálnych zariadeniach, a preskúmať, či pretrvávajúce organizačné formy a podmienky inštitucionálnej starostlivosti nepredstavujú vážnu, zásadnú a neprekonateľnú bariéru pre naplnenie tohto práva. Táto ambícia úzko súvisí s medzinárodnými záväzkami Slovenska v tejto oblasti a jeho povinnosťami vyplývajúcimi z členstva v EÚ.

Prezentácia M. Nádaždyovej...

26.02.2009

Národný konvent o Európskej únii

Na pozvanie srbskej mimovládnej organizácie Nacionalni konvent o Evropskoj uniji (Národný konvent o EÚ) vystúpila Mária Nádaždyová, senior program manager EPPP, 16. marca 2009 v Belehrade na druhom stretnutí pracovnej skupiny Sociálny dialóg. Podujatie zastrešovala téma Pracovný trh a stratégia zamestnanosti. M. Nádaždyová sa v prednáške venovala slovenskému trhu práce a skúsenostiam získaným v tejto oblasti na Slovensku. Hlavným posolstvom jej vystúpenia bolo o. i. konštatovanie, že aj malá krajina s pohnutou históriou môže byť úspešná, ak ide vytrvalo za svojím cieľom a ak jeho naplneniu podriadi všetky kroky a stratégie. O podujatí pravidelne informovala aj srbská televízia TV B92.

Program podujatia...
Prezentácia M. Nádaždyovej...

26.02.2009

EPPP sa uchádza o 2 % z vašich daní

Jedným z konkrétnych výstupov minuloročnej práce analytického inštitútu EPPP bolo vydanie odbornej publikácie Vysoké školstvo na Slovensku-realita, problém, možné riešenia. Ambíciou tohto materiálu bolo nielen zhrnúť základné reálie slovenského vysokého školstva a identifikovať problémy vysokých škôl, ale najmä vyvolať širokú diskusiu a iniciovať prijatie zásadných systémových zmien. Podobné úsilie EPPP vyvíja aj vo viacerých ďalších iniciatívach. Ak nám venujete 2 % z vašich daní, prispejete k odhaľovaniu a riešeniu problémov, ktoré sú kľúčové nielen pre Slovensko, ale aj pre celú EÚ.

Aktivity EPPP v roku 2008...
Ako poukázať 2 percentá...
Potvrdenie o zaplatení dane...
Vyhlásenie zamestnanca...

01.01.2009