#ourCEEfuture

Otvorená platforma pre expertov zo strednej a z východnej Európy. Chceme vytvoriť digitálnu ekonomiku prospešnú pre všetkých,...

Filip Krekáč absolvuje peer consulting výcvik
v klinike duševného zdravia Calma

Až do novembra 2023 bude Filip Krekáč praxovať...

Martin Krekáč
President & Founder
Chairman & Owner Jenewein Group

Martin Krekáč je chairmanom a zakladajúcim partnerom poradenskej skupiny Jenewein Group. V roku 1990 sa mu podarilo vybudovať silné medzinárodné zázemie na poskytovanie služieb so zameraním na Management Consulting. Už v tom čase položil základy súčasnej česko-slovenskej prémiovej skupiny so silnou väzbou na Rakúsko a s globálnym dosahom, ktorá pomáha organizáciám a jednotlivcom pri definovaní a realizovaní strategických vízií a zlepšovaní výkonnosti vďaka úzkemu prepojeniu komplexných poradenských služieb (one-stop-shop consultancy) strategického líderstva, manažmentu a verejných politík. Od jej založenia postupne a systematicky rozšíril portfólio poskytovaných expertných poradenských služieb aj prostredníctvom založenia špecializovaných spoločností, ktoré sa stali súčasťou globálnych partnerstiev a networkov.

Zameriava sa na strategické poradenské služby a počas viac ako tridsiatich rokov pomohol vyhodnotiť a vymenovať stovky CEO a členov predstavenstiev a dodal viacero úspešných riešení plánovania CEO nástupníctva. Má rozsiahle odborné znalosti v oblasti Strategic Leadership, Executive Search & Public Affairs. V súčasnosti riadi posilňovanie poradenského portfólia skupiny a vytváranie synergických riešení medzi jednotlivými spoločnosťami, poradenskými platformami a ich tímami, ktoré sú integrovanou súčasťou Jenewein Group. Spravuje strategický rozvoj vzťahov vo verejnom sektore a v regulovaných hospodárskych odvetviach a napomáha vytváraniu efektívnych partnerstiev a transferu poznatkov medzi súkromným a verejným sektorom. Svoje dlhoročné skúsenosti a ojedinelé know-how rád odovzdáva významným spoločnostiam a organizáciám a medzi jeho typických klientov patria najväčšie osobnosti slovenského a českého biznisu, zakladatelia a majitelia rodinných spoločností, Family Offices, privátni investori, akcionári a top manažéri, ale aj profesionálni športovci a umelci. Je vyhľadávaným osobným poradcom v strategických otázkach a uznávaným odborníkom na personálne politiky a rodinné podnikanie.

Martin Krekáč je aj zakladateľom a prezidentom poradensko-analytického inštitútu Európske partnerstvo pre verejné stratégie (EPPP) pôsobiaceho v Bratislave a Bruseli, členom viacerých správnych rád a združení, klubov a organizácií doma a v zahraničí, ako aj členom poradných orgánov slovenského parlamentu a vlády. V rokoch 2005 až 2013 bol prezidentom Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) a v rokoch 2006 až 2010 členom – radcom Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EESC) v Bruseli. Za rok 2016 bol nominovaný na ocenenie Krištáľové krídlo v kategórii Hospodárstvo. Má za sebou niekoľko desiatok odborných vystúpení a rozsiahlu publikačnú činnosť doma a v zahraničí.

English version

EPPP – Európske partnerstvo
pre verejné stratégie
Štefanovičova 12
811 04 Bratislava
Slovak Republic

Tel. / Fax: +421 2 5443 6001


Patrik Zoltvány
Vice President
Senior Partner Fipra Slovakia

Je seniorom partnerom a konateľom spoločnosti Fipra Slovakia a členom Strategickej rady Jenewein Group zodpovedným za teritoriálne rozširovanie poradenských služieb. Dlhodobo sa venuje vedeniu a realizácii medzinárodných projektov v oblasti verejných a regulačných záležitostí so špecifickým zameraním na EU Government Affairs, hospodársku súťaž, štátnu pomoc, budovanie kapacít a inštitúcií a strategické poradenstvo pre programy EÚ. V spoločnosti Jenewein Group pôsobí od roku 1999 a už v roku 2004 sa stal partnerom pre oblasť EU Consulting & Lobbying Services a vedúcim EÚ kancelárie v Bruseli.

Začínal v oblasti poradenstva pri analýze dopadov členstva v EÚ na aktivity jednotlivých firiem, budovaní kontaktov/vzťahov s inštitúciami a profesijnými združeniami v EÚ a lobing v Bruseli vrátane výberu a prípravy odborníkov pre európske záležitosti. Má bohaté skúsenosti s prácou zameranou na problematiku EÚ pre komerčný a vládny sektor na rôznych úrovniach ako projektový manažér, konzultant a poradca pre ministerstvá a európske inštitúcie v Bruseli.

Bol členom tímu zabezpečujúceho odčlenenie komplexnej poradenskej ponuky v oblasti Public Affairs & Government Relations, aby sa prostredníctvom spoločnosti Fipra Slovakia stala súčasťou FIPRA Group, vedúcej európskej skupiny pôsobiacej v oblasti verejných a regulačných politík so špeciálnym zameraním na strategické vládne vzťahy a s vlastným EÚ zastúpením v Bruseli, ktoré koordinuje zastupovanie klientov a presadzovanie ich záujmov smerom k európskym inštitúciám. Od jej vzniku v roku 2007 je jej spolumajiteľom a senior partnerom.

Je viceprezidentom poradensko-analytického inštitútu Európske partnerstvo pre verejné stratégie (EPPP) pôsobiaceho v Bratislave a Bruseli, v úlohe iniciátora riešení v oblasti rozvoja konkurencieschopnosti hospodárstva s priamym dopadom na celú spoločnosť, kde pomáha šíriť poznatky a rozvíja aktivity v oblasti prenosu najlepších praktík riadenia spoločenských zmien a verejných politík do menej rozvinutých ekonomík a zaostávajúcich regiónov, ktoré však disponujú vysokým potenciálom rozvoja. Je tiež predsedom predstavenstva Izraelskej obchodnej komory na Slovensku (ILCHAM).

Na európskej úrovni bol členom – radcom Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EESC) v Bruseli (2006-2010), kde sa venoval najmä oblasti externých vzťahov s krajinami pripravujúcimi sa na členstvo v EÚ. V rámci EESC bol členom Kontaktnej skupiny pre Západný Balkán, ktorej prostredníctvom napomáhal týmto krajinám pri etablovaní v EÚ. Má za sebou niekoľko desiatok odborných vystúpení a rozsiahlu publikačnú činnosť doma a v zahraničí.

English version

EPPP – Európske partnerstvo
pre verejné stratégie
Štefanovičova 12
811 04 Bratislava
Slovak Republic

Tel. / Fax: +421 2 5443 6001


Ingrid Svitaničová
Office & Project Manager

V skupine Jenewein Group pôsobí ako Office & Happiness Manager. Medzi jej hlavné úlohy v oblasti Office Management patrí zabezpečovanie plynulého chodu kancelárie, vedenie pridelenej agendy, archívu a zásob, administratívna a organizačná podpora partnerského tímu a komunikácia so zamestnancami, s kandidátmi, dodávateľmi a so zákazníkmi. Je dôležitou posilou pre ekonomické oddelenie, podieľa sa na získavaní podkladov nevyhnutných pri realizácii jednotlivých poradenských projektov vrátane práce s informačným systémom a je významným článkom pri nástupe nových zamestnancov.

Ako Happiness Manager vytvára prostredie, čas a inšpiráciu na rôzne aktivity podporujúce nielen kreativitu, žitie hodnôt a inovácie, ale najmä výkonnosť, efektívnosť a kvalitu vzťahov v tíme, internú komunikáciu, pozitívne emócie, spokojnosť a spoločenskú i ľudskú zodpovednosť v súlade s firemnou kultúrou a spoločnými hodnotami. Plánuje a realizuje aktivity smerujúce k posilňovaniu zamestnávateľskej značky a firemnému dobrovoľníctvu. Koordinuje firemné eventy a pracovné jubileá a realizuje zamestnanecké prieskumy spokojnosti.

Jej profesijná kariéra bola s Jenewein Group spojená už v minulosti 14 rokov (1997 až 2011), keď zodpovedala za vedenie administratívy poradenskej skupiny, pričom zároveň sa aktívne podieľala aj na organizácii a realizácii projektov. Neskôr niekoľko rokov zastrešovala rešeršnú fázu Executive Search projektov na pozícii Research Consultant.

English version

EPPP – Európske partnerstvo
pre verejné stratégie
Štefanovičova 12
811 04 Bratislava
Slovak Republic

Tel. / Fax: +421 2 5443 6001


Jana Hyžová
Media & Public Relations

Zastrešuje oblasť Media & Public Relations a súčasťou skupiny Jenewein Group je od roku 1999.

Primárnou oblasťou jej činnosti je tvorba mediálnych výstupov a odborných článkov. Aktívne spolupracuje s médiami a pomáha vytvárať priestor na prezentáciu odborných tém v súlade s potrebami skupiny Jenewein Group, spoločností v jej portfóliu a poradensko-analytického inštitútu Európske partnerstvo pre verejné stratégie (EPPP). Spolupracuje pri tvorbe a realizácii komunikačnej stratégie a marketingového plánu. Obsahovo napĺňa a aktualizuje webové stránky a koordinuje komunikáciu prostredníctvom sociálnych sietí. Okrem toho ako Project Manager participuje na príprave a organizovaní firemných podujatí a projektovom riadení tímov zložených špeciálne na jednotlivé projekty, ktoré Jenewein Group realizuje v partnerstve s rôznymi externými subjektmi na domácej i európskej úrovni. Aj v tejto oblasti zabezpečuje mediálne výstupy a ďalšie reklamné a marketingové aktivity. Aktívne sa zapája aj do činností súvisiacich s oblasťou Corporate Social Responsibility, predovšetkým iniciatívy Firmy deťom. ĎAKUJEME! vytvorenej na podporu behu pre Linku detskej istoty.

Je absolventkou Univerzity Komenského v Bratislave. Niekoľko rokov pracovala ako redaktorka a externá spolupracovníčka viacerých vydavateľstiev a agentúr pôsobiacich v oblasti Media & Public Relations.

English version

EPPP – Európske partnerstvo
pre verejné stratégie
Štefanovičova 12
811 04 Bratislava
Slovak Republic

Tel. / Fax: +421 2 5443 6001


Dušan Opálený
Technical & IT Manager

Pôsobí v skupine Jenewein Group na pozícii Technical & IT Manager. Jej súčasťou sa stal v roku 1997.

Oblasť informačných technológií je jednou z hlavných oblastí jeho zodpovedností a kompetencií od samého začiatku pôsobenia v spoločnosti. Prioritne ide o nákup, servis a údržbu výpočtovej techniky (softvér a hardvér), správu počítačovej a mobilnej siete, zabezpečenie internetového vybavenia, správu webových stránok a komunikáciu prostredníctvom sociálnych sietí pre skupinu Jenewein Group, spoločnosti v jej portfóliu a poradensko-analytický inštitút Európske partnerstvo pre verejné stratégie (EPPP). V rámci viacročnej praxe získal bohaté skúsenosti aj v oblastiach ako marketing, reklama, firemná filantropia a Facility Management. Okrem toho ako Project Manager participuje na príprave a organizovaní firemných podujatí a na koordinácii a projektovom riadení tímov zložených špeciálne na jednotlivé projekty, ktoré Jenewein Group realizuje v partnerstve s rôznymi externými subjektmi na domácej i európskej úrovni.

Je absolventom Strednej priemyselnej školy chemickej a pred príchodom do Jenewein Group pracoval ako obchodný poradca a konzultant v oblasti reklamy.

English version

EPPP – Európske partnerstvo
pre verejné stratégie
Štefanovičova 12
811 04 Bratislava
Slovak Republic

Tel. / Fax: +421 2 5443 6001


Filip Krekáč
Graphic Designer

V skupine Jenewein Group pôsobí od roku 2013, v súčasnosti na pozícii Graphic Designer.

Filip sa aktívne podieľa na kreovaní primárne vizuálneho, ale aj textového obsahu digitálnej prezentácie celej skupiny. Je súčasťou tímu, ktorého úlohou je spravovanie sociálnych sietí. Jeho parketou je tvorba grafického obsahu, prínosom je však aj pri koordinácii digitálnych a obchodných kampaní, interaktívnej marketingovej komunikácii, online marketingu a e-commerce. Okrem toho vyhľadáva a pripravuje informácie a podklady nevyhnutné pre úspešnú, rýchlu a efektívnu tvorbu strategických a pozičných dokumentov. Do obsahu jednotlivých postupov a metodológií vnáša nový pohľad podporený znalosťami a zručnosťami získanými v oblasti kreatívneho priemyslu. Manažuje projekty, ktoré využívajú multimediálne technológie. Jeho silnou stránkou je sledovanie trendov vizuálnej kultúry a jej inovácia, manažment tvorivých tímov, vyhodnocovanie výkonnosti vytvoreného obsahu a sledovanie spätnej väzby.

Vďaka silnej osobnej motivácii plynúcej z pracovných i zo súkromných hodnôt spolupracuje s Ligou za duševné zdravie SR. Aktívne sa podieľal na tvorbe inovatívnych projektov zameraných na funkčnosť a dostupnosť systému prevencie a starostlivosti o duševné zdravie na Slovensku. Toto spojenie neskôr vyústilo do niekoľkomesačného akreditovaného peer consulting výcviku a praxe v klinike duševného zdravia Calma v Bratislave. Súčasne absolvoval Základný kurz pre peer konzultantov v starostlivosti o duševné zdravie a získal certifikát Centra pre rozvoj starostlivosti o duševné zdravie, z. s., v Prahe.

Je absolventom Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, kde na Fakulte masmédií úspešne vyštudoval odbor Masmediálna a marketingová komunikácia. Počas vysokoškolského štúdia pre skupinu Jenewein Group a poradensko-analytický inštitút Európske partnerstvo pre verejné stratégie (EPPP) pracoval ako Back Office Assistant, Content Specialist a Social Media Designer.

English version

EPPP – Európske partnerstvo
pre verejné stratégie
Štefanovičova 12
811 04 Bratislava
Slovak Republic

Tel. / Fax: +421 2 5443 6001