Innovation Day: Ako rásť pomocou moderných technológií?

EPPP spoluorganizátorom podujatia pre potenciálnych podnikateľov...

EPPP tím podporuje projekt Good Idea Slovakia

Slovensko vnímame ako "dobrý nápad" nielen pre investície, ale aj ako liaheň inovatívneho myslenia...

Martin Krekáč
President & Founder
Chairman & Owner Jenewein Group

V roku 1990 sa Martinovi Krekáčovi podarilo na slovenskom trhu vybudovať silné medzinárodné zázemie na poskytovanie poradenských služieb so zameraním na Executive Search a Leadership Consulting. Už v tom čase položil základy poradenskej spoločnosti Amrop, ktorá sa aj vďaka jeho osobnému nasadeniu v roku 1999 stala plnohodnotnou súčasťou globálnej organizácie Amrop – Leaders For What's Next. Od roku 2004 je jej senior partnerom.

Je chairmanom a majiteľom Jenewein Group, prémiovej strategickej poradenskej spoločnosti, ktorá pomáha organizáciám a jednotlivcom pri definovaní a realizovaní strategickej vízie a ktorá je zároveň integrujúcou platformou pre pôsobenie poradenskej spoločnosti Amrop a od roku 2007 aj špecializovanej spoločnosti Fipra pre oblasť Public Affairs a Government Relations, kde je zakladajúcim senior partnerom.

Zodpovedá za posilňovanie poradenského portfólia skupiny a vytváranie synergických riešení medzi jednotlivými poradenskými spoločnosťami a expertmi z Business Innovation Network (BIN), platformy na vytváranie inovatívnych riešení pre klientov. Zároveň spravuje strategický rozvoj vzťahov vo verejnom sektore a v štátom regulovaných priemyselných odvetviach a napomáha vytváraniu efektívnych partnerstiev a transferu poznatkov medzi súkromným a verejným sektorom. Je rešpektovaným osobným poradcom v strategických otázkach.

Je zakladateľom a prezidentom poradensko-analytického inštitútu Európske partnerstvo pre verejné stratégie (EPPP) pôsobiaceho v Bratislave a Bruseli, členom viacerých správnych rád a združení, klubov a organizácií doma a v zahraničí, ako aj členom poradných orgánov slovenského parlamentu a vlády. V rokoch 2005 až 2013 bol prezidentom Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) a v rokoch 2006 až 2010 členom – radcom Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EESC) v Bruseli. Za rok 2016 bol nominovaný na ocenenie Krištáľové krídlo v kategórii Hospodárstvo. Má za sebou niekoľko desiatok odborných vystúpení a rozsiahlu publikačnú činnosť doma a v zahraničí.

English version

EPPP – Európske partnerstvo
pre verejné stratégie
Štefanovičova 12
811 04 Bratislava
Slovak Republic

Tel. / Fax: +421 2 5443 6001


Patrik Zoltvány
Vice President
Senior Partner Fipra Slovakia

Je seniorom partnerom a konateľom spoločnosti Fipra Slovakia a členom Strategickej rady Jenewein Group zodpovedným za teritoriálne rozširovanie poradenských služieb. Dlhodobo sa venuje vedeniu a realizácii medzinárodných projektov v oblasti verejných a regulačných záležitostí so špecifickým zameraním na EU Government Affairs, hospodársku súťaž, štátnu pomoc, budovanie kapacít a inštitúcií a strategické poradenstvo pre programy EÚ. V spoločnosti Jenewein Group pôsobí od roku 1999 a už v roku 2004 sa stal partnerom pre oblasť EU Consulting & Lobbying Services a vedúcim EÚ kancelárie v Bruseli.

Začínal v oblasti poradenstva pri analýze dopadov členstva v EÚ na aktivity jednotlivých firiem, budovaní kontaktov/vzťahov s inštitúciami a profesijnými združeniami v EÚ a lobing v Bruseli vrátane výberu a prípravy odborníkov pre európske záležitosti. Má bohaté skúsenosti s prácou zameranou na problematiku EÚ pre komerčný a vládny sektor na rôznych úrovniach ako projektový manažér, konzultant a poradca pre ministerstvá a európske inštitúcie v Bruseli.

Bol členom tímu zabezpečujúceho odčlenenie komplexnej poradenskej ponuky v oblasti Public Affairs & Government Relations, aby sa prostredníctvom spoločnosti Fipra Slovakia stala súčasťou FIPRA Group, vedúcej európskej skupiny pôsobiacej v oblasti verejných a regulačných politík so špeciálnym zameraním na strategické vládne vzťahy a s vlastným EÚ zastúpením v Bruseli, ktoré koordinuje zastupovanie klientov a presadzovanie ich záujmov smerom k európskym inštitúciám. Od jej vzniku v roku 2007 je jej spolumajiteľom a senior partnerom.

Je viceprezidentom poradensko-analytického inštitútu Európske partnerstvo pre verejné stratégie (EPPP) pôsobiaceho v Bratislave a Bruseli, v úlohe iniciátora riešení v oblasti rozvoja konkurencieschopnosti hospodárstva s priamym dopadom na celú spoločnosť, kde pomáha šíriť poznatky a rozvíja aktivity v oblasti prenosu najlepších praktík riadenia spoločenských zmien a verejných politík do menej rozvinutých ekonomík a zaostávajúcich regiónov, ktoré však disponujú vysokým potenciálom rozvoja.

Na európskej úrovni bol členom – radcom Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EESC) v Bruseli (2006-2010), kde sa venoval najmä oblasti externých vzťahov s krajinami pripravujúcimi sa na členstvo v EÚ. V rámci EESC bol členom Kontaktnej skupiny pre Západný Balkán, ktorej prostredníctvom napomáhal týmto krajinám pri etablovaní v EÚ. Má za sebou niekoľko desiatok odborných vystúpení a rozsiahlu publikačnú činnosť doma a v zahraničí.

English version

EPPP – Európske partnerstvo
pre verejné stratégie
Štefanovičova 12
811 04 Bratislava
Slovak Republic

Tel. / Fax: +421 2 5443 6001


Igor Šulík
Member of the Board
Managing Partner Amrop Slovakia

Je Managing Leadership Partner v spoločnosti Amrop Slovakia a členom Strategickej rady Jenewein Group. Ako seniorný Executive Search konzultant sa primárne sústreďuje na rozvoj spolupráce s medzinárodnými spoločnosťami a je garantom rozvoja odborných riešení v oblasti Leadership Consulting Services. V spoločnosti pôsobí od roku 2002. V medzinárodnej štruktúre Amropu je zodpovedný za vedenie Amrop Global Practice Group Industrial.

Zodpovedá za strategický rozvoj vzťahov s najvyššími predstaviteľmi spoločností v rámci CEO & Board odbornej pracovnej skupiny, ktorým poskytuje riešenia aj prostredníctvom špecializovaných služieb Board Advisory zameraných na výber členov a štruktúru štatutárnych orgánov a hodnotenie výkonu štatutárneho orgánu ako celku i jeho jednotlivých členov v komerčnom i vo verejnom sektore. Poskytuje poradenstvo v oblasti dobrej správy a riadenia spoločnosti (Corporate Governance) na lokálnej i medzinárodnej úrovni.

Má dlhoročné skúsenosti s vedením a realizovaním medzinárodných projektov v oblasti Executive Search na rôzne pozície v správnych orgánoch spoločností, na C-úrovni a ostatných manažérskych úrovniach riadenia v celom spektre spoločností. Má znalosti a skúsenosti s vedením poradenských projektov v oblasti Leadership Services s dôrazom na organizačné poradenstvo vrátane projektov potenciálových analýz a projektov profesionálneho rozvoja správnych orgánov spoločností a manažmentu. Ako člen medzinárodného NeuroLeadership Institute je lídrom pri dizajnovaní a poskytovaní poradenskej služby Context Driven Leadership Assessment využívajúcej najnovšie poznatky kognitívnej sociálnej neurovedy.

Pred príchodom do spoločnosti pracoval v inej Executive Search spoločnosti, ktorú istý čas viedol ako riaditeľ jej slovenského zastúpenia. Ešte predtým pracoval v administratíve fondu rizikového kapitálu.

Je členom správnej rady poradensko-analytického inštitútu Európske partnerstvo pre verejné stratégie (EPPP) pôsobiaceho v Bratislave a Bruseli. Ďalej je členom European Corporate Governance Institute (ECGI) a oficiálnym i4 partnerom The About My Brain Institute. Má za sebou bohatú prednášateľskú a publikačnú činnosť doma a v zahraničí.

English version

EPPP – Európske partnerstvo
pre verejné stratégie
Štefanovičova 12
811 04 Bratislava
Slovak Republic

Tel. / Fax: +421 2 5443 6001


Zuzana Kováčová
Chief Project Officer

Od roku 2011 pôsobí v poradensko-analytickom inštitúte Európske partnerstvo pre verejné stratégie (EPPP), v súčasnosti ako Chief Project Officer na medzinárodnej úrovni.

Dlhodobo sa venuje projektovému manažmentu z pohľadu prijímateľa európskej pomoci i z pohľadu dodávateľa služieb pre otázky inštitucionálneho budovania kapacít, posilnenia vnútorných implementačných procesov a zavádzania pravidiel EÚ do praxe pre riadiace orgány i implementačné štruktúry. Cieľovou skupinou sú asociované a kandidátske krajiny, ktoré sa pripravujú na čerpanie vonkajšej pomoci z programu IPA, predovšetkým komponentu III: regionálny rozvoj. Zároveň sa orientuje aj na iniciatívy na národnej úrovni a iniciatívy cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce.

V predchádzajúcom období aktívne spolupracovala s významnými konzultačnými spoločnosťami a medzinárodnými expertmi pôsobiacimi na trhu poskytovania konzultačných služieb v krajinách strednej a východnej Európy a Západného Balkánu.

Má skúsenosti s prípravou projektových návrhov a vedením a realizáciou medzinárodných projektov na úrovni dlhodobého experta a vedúceho projektového tímu. Doterajšie skúsenosti rozvíja, riadi a realizuje najmä v rámci týchto programových schém: EuropeAid, SlovakAid, Technická pomoc EÚ – twinning, podpora EBRD, Finančný mechanizmus EHP, Nórsky finančný mechanizmus a Švajčiarsky finančný mechanizmus.

English version

EPPP – Európske partnerstvo
pre verejné stratégie
Štefanovičova 12
811 04 Bratislava
Slovak Republic

Mobil: +421 905 590 554
Tel. / Fax: +421 2 5443 6001


Jana Hyžová
Media & Public Relations

Zastrešuje oblasť Media & Public Relations a súčasťou Jenewein Group je od roku 1999.

Primárnou oblasťou jej činnosti je tvorba mediálnych výstupov a odborných článkov. Aktívne spolupracuje s médiami a pomáha vytvárať priestor na prezentáciu odborných tém v súlade s potrebami spoločností Jenewein Group, Amrop a Fipra a poradensko-analytického inštitútu Európske partnerstvo pre verejné stratégie (EPPP). Spolupracuje pri tvorbe a realizácii komunikačnej stratégie a marketingového plánu. Obsahovo napĺňa a aktualizuje webové stránky a koordinuje komunikáciu prostredníctvom sociálnych sietí. Okrem toho ako Project Manager participuje na príprave a organizovaní firemných podujatí a projektovom riadení tímov zložených špeciálne na jednotlivé projekty, ktoré Jenewein Group realizuje v partnerstve s rôznymi externými subjektmi na domácej i európskej úrovni. Aj v tejto oblasti zabezpečuje mediálne výstupy a ďalšie reklamné a marketingové aktivity. Aktívne sa zapája aj do činností súvisiacich s oblasťou Corporate Social Responsibility, predovšetkým iniciatívy Firmy deťom. ĎAKUJEME! vytvorenej na podporu behu pre Linku detskej istoty.

Je absolventkou Univerzity Komenského v Bratislave. Niekoľko rokov pracovala ako redaktorka a externá spolupracovníčka viacerých vydavateľstiev a agentúr pôsobiacich v oblasti Media & Public Relations.

English version

EPPP – Európske partnerstvo
pre verejné stratégie
Štefanovičova 12
811 04 Bratislava
Slovak Republic

Tel. / Fax: +421 2 5443 6001


Dušan Opálený
Technical & IT Manager

Pôsobí v spoločnosti Jenewein Group na pozícii Technical & IT Manager. Jej súčasťou sa stal v roku 1997.

Oblasť informačných technológií je jednou z hlavných oblastí jeho zodpovedností a kompetencií od samého začiatku pôsobenia v spoločnosti. Prioritne ide o nákup, servis a údržbu výpočtovej techniky (softvér a hardvér), správu počítačovej a mobilnej siete, zabezpečenie internetového vybavenia, správu webových stránok a komunikáciu prostredníctvom sociálnych sietí pre spoločnosti Jenewein Group, Amrop a Fipra a poradensko-analytický inštitút Európske partnerstvo pre verejné stratégie (EPPP). V rámci viacročnej praxe získal bohaté skúsenosti aj v oblastiach ako marketing, reklama, firemná filantropia a Facility Management. Okrem toho ako Project Manager participuje na príprave a organizovaní firemných podujatí a na koordinácii a projektovom riadení tímov zložených špeciálne na jednotlivé projekty, ktoré Jenewein Group realizuje v partnerstve s rôznymi externými subjektmi na domácej i európskej úrovni.

Je absolventom Strednej priemyselnej školy chemickej a pred príchodom do Jenewein Group pracoval ako obchodný poradca a konzultant v oblasti reklamy.

English version

EPPP – Európske partnerstvo
pre verejné stratégie
Štefanovičova 12
811 04 Bratislava
Slovak Republic

Tel. / Fax: +421 2 5443 6001


Filip Krekáč
Content Specialist

V spoločnosti Jenewein Group pôsobí od roku 2013, v súčasnosti na pozícii Content Specialist.

Ako Content Specialist vyhľadáva a pripravuje informácie a podklady nevyhnutné pre úspešnú, rýchlu a efektívnu tvorbu strategických a pozičných dokumentov. Do obsahu jednotlivých postupov a metodológií vnáša nový pohľad podporený znalosťami a zručnosťami získanými v oblasti kreatívneho priemyslu. Koordinuje a manažuje projekty, ktoré využívajú multimediálne technológie. Jeho silnou stránkou je manažment tvorivých tímov, vyhodnocovanie výkonnosti vytvoreného obsahu a sledovanie spätnej väzby. Aktívne sa podieľa na kreovaní, správe a vývoji vizuálneho i textového obsahu digitálnej prezentácie celej skupiny. Je prínosom najmä pri interaktívnej marketingovej komunikácii, online marketingu a e-commerce, spravovaní sociálnych sietí a tvorbe obsahu webových stránok a reklamných a obchodných kampaní.

Je absolventom Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, kde na Fakulte masmédií úspešne vyštudoval odbor Masmediálna a marketingová komunikácia. Počas vysokoškolského štúdia pre Jenewein Group a ostatné spoločnosti v jej portfóliu a poradensko-analytický inštitút Európske partnerstvo pre verejné stratégie (EPPP) pracoval ako Back Office Assistant.

English version

EPPP – Európske partnerstvo
pre verejné stratégie
Štefanovičova 12
811 04 Bratislava
Slovak Republic

Tel. / Fax: +421 2 5443 6001ROZVOJ PROJEKTOV

EPPP a Fipra spustili projekt Transatlantický obchod: nové príležitosti pre slovenské podniky
Aj slovenské malé a stredné podniky sa kvalitnými produktmi a službami dokážu presadiť za veľkou mlá...
» read more

Experti EPPP v projekte pre Svetovú banku a Európsku banku pre rekonštrukciu a rozvoj
Poradensko-analytický inštitút Európske partnerstvo pre...
» read more