Vzniklo združenie Partneri Rodinných Firiem

Prepájame najlepšie špecializácie a referencie v poradenstve pre rodinné firmy...

EPPP tím podporuje projekt Good Idea Slovakia

Slovensko vnímame ako "dobrý nápad" nielen pre investície, ale aj ako liaheň inovatívneho myslenia...

Martin Krekáč
President & Founder
Chairman & Owner Jenewein Group

Martin Krekáč je chairmanom a zakladajúcim partnerom poradenskej skupiny Jenewein Group. V roku 1990 sa mu podarilo vybudovať silné medzinárodné zázemie na poskytovanie poradenských služieb so zameraním na Management Consulting. Už v tom čase položil základy súčasnej česko-slovenskej prémiovej skupiny, ktorá pomáha organizáciám a jednotlivcom pri definovaní a realizovaní strategických vízií a zlepšovaní výkonnosti.

Od jej založenia postupne a systematicky rozšíril portfólio poskytovaných expertných poradenských služieb. Jenewein Group sa tak od roku 1999 stala integrujúcou platformou pre pôsobenie poradenskej spoločnosti Amrop Jenewein - pre oblasť Executive Search, Board & Leadership Services, a od roku 2007 špecializovanej spoločnosti Fipra - pre oblasť Public Affairs a Government Relations. Obe pôsobia vo viac ako 50 krajinách.

V súčasnosti riadi posilňovanie poradenského portfólia skupiny a vytváranie synergických riešení medzi jednotlivými poradenskými spoločnosťami a expertmi z Business Innovation Network (BIN). Spravuje strategický rozvoj vzťahov vo verejnom sektore a v regulovaných hospodárskych odvetviach a napomáha vytváraniu efektívnych partnerstiev a transferu poznatkov medzi súkromným a verejným sektorom. Spolupracuje s významnými spoločnosťami a organizáciami a medzi jeho typických klientov patria najväčšie osobnosti česko-slovenského biznisu, zakladatelia a majitelia rodinných spoločností, Family Offices, privátni investori (Private Equity Executives), akcionári, top manažéri, profesionálni športovci i umelci. Je vyhľadávaným osobným poradcom v strategických otázkach a uznávaným odborníkom na personálne politiky a rodinné podnikanie.

Martin Krekáč je aj zakladateľom a prezidentom poradensko-analytického inštitútu Európske partnerstvo pre verejné stratégie (EPPP) pôsobiaceho v Bratislave a Bruseli, členom viacerých správnych rád a združení, klubov a organizácií doma a v zahraničí, ako aj členom poradných orgánov slovenského parlamentu a vlády. V rokoch 2005 až 2013 bol prezidentom Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) a v rokoch 2006 až 2010 členom - radcom Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EESC) v Bruseli. Za rok 2016 bol nominovaný na ocenenie Krištáľové krídlo v kategórii Hospodárstvo. Má za sebou niekoľko desiatok odborných vystúpení a rozsiahlu publikačnú činnosť doma a v zahraničí.

English version

EPPP – Európske partnerstvo
pre verejné stratégie
Štefanovičova 12
811 04 Bratislava
Slovak Republic

Tel. / Fax: +421 2 5443 6001


Patrik Zoltvány
Vice President
Senior Partner Fipra Slovakia

Je seniorom partnerom a konateľom spoločnosti Fipra Slovakia a členom Strategickej rady Jenewein Group zodpovedným za teritoriálne rozširovanie poradenských služieb. Dlhodobo sa venuje vedeniu a realizácii medzinárodných projektov v oblasti verejných a regulačných záležitostí so špecifickým zameraním na EU Government Affairs, hospodársku súťaž, štátnu pomoc, budovanie kapacít a inštitúcií a strategické poradenstvo pre programy EÚ. V spoločnosti Jenewein Group pôsobí od roku 1999 a už v roku 2004 sa stal partnerom pre oblasť EU Consulting & Lobbying Services a vedúcim EÚ kancelárie v Bruseli.

Začínal v oblasti poradenstva pri analýze dopadov členstva v EÚ na aktivity jednotlivých firiem, budovaní kontaktov/vzťahov s inštitúciami a profesijnými združeniami v EÚ a lobing v Bruseli vrátane výberu a prípravy odborníkov pre európske záležitosti. Má bohaté skúsenosti s prácou zameranou na problematiku EÚ pre komerčný a vládny sektor na rôznych úrovniach ako projektový manažér, konzultant a poradca pre ministerstvá a európske inštitúcie v Bruseli.

Bol členom tímu zabezpečujúceho odčlenenie komplexnej poradenskej ponuky v oblasti Public Affairs & Government Relations, aby sa prostredníctvom spoločnosti Fipra Slovakia stala súčasťou FIPRA Group, vedúcej európskej skupiny pôsobiacej v oblasti verejných a regulačných politík so špeciálnym zameraním na strategické vládne vzťahy a s vlastným EÚ zastúpením v Bruseli, ktoré koordinuje zastupovanie klientov a presadzovanie ich záujmov smerom k európskym inštitúciám. Od jej vzniku v roku 2007 je jej spolumajiteľom a senior partnerom.

Je viceprezidentom poradensko-analytického inštitútu Európske partnerstvo pre verejné stratégie (EPPP) pôsobiaceho v Bratislave a Bruseli, v úlohe iniciátora riešení v oblasti rozvoja konkurencieschopnosti hospodárstva s priamym dopadom na celú spoločnosť, kde pomáha šíriť poznatky a rozvíja aktivity v oblasti prenosu najlepších praktík riadenia spoločenských zmien a verejných politík do menej rozvinutých ekonomík a zaostávajúcich regiónov, ktoré však disponujú vysokým potenciálom rozvoja.

Na európskej úrovni bol členom – radcom Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EESC) v Bruseli (2006-2010), kde sa venoval najmä oblasti externých vzťahov s krajinami pripravujúcimi sa na členstvo v EÚ. V rámci EESC bol členom Kontaktnej skupiny pre Západný Balkán, ktorej prostredníctvom napomáhal týmto krajinám pri etablovaní v EÚ. Má za sebou niekoľko desiatok odborných vystúpení a rozsiahlu publikačnú činnosť doma a v zahraničí.

English version

EPPP – Európske partnerstvo
pre verejné stratégie
Štefanovičova 12
811 04 Bratislava
Slovak Republic

Tel. / Fax: +421 2 5443 6001


Igor Šulík
Member of the Board
Managing Partner Amrop Slovakia

Je Managing Leadership Partner v spoločnosti Amrop Slovakia a členom Strategickej rady Jenewein Group. Ako seniorný Executive Search konzultant sa primárne sústreďuje na rozvoj spolupráce s medzinárodnými spoločnosťami a je garantom rozvoja odborných riešení v oblasti Leadership Consulting Services. V spoločnosti pôsobí od roku 2002. V medzinárodnej štruktúre Amropu je zodpovedný za vedenie Amrop Global Practice Group Industrial.

Zodpovedá za strategický rozvoj vzťahov s najvyššími predstaviteľmi spoločností v rámci CEO & Board odbornej pracovnej skupiny, ktorým poskytuje riešenia aj prostredníctvom špecializovaných služieb Board Advisory zameraných na výber členov a štruktúru štatutárnych orgánov a hodnotenie výkonu štatutárneho orgánu ako celku i jeho jednotlivých členov v komerčnom i vo verejnom sektore. Poskytuje poradenstvo v oblasti dobrej správy a riadenia spoločnosti (Corporate Governance) na lokálnej i medzinárodnej úrovni.

Má dlhoročné skúsenosti s vedením a realizovaním medzinárodných projektov v oblasti Executive Search na rôzne pozície v správnych orgánoch spoločností, na C-úrovni a ostatných manažérskych úrovniach riadenia v celom spektre spoločností. Má znalosti a skúsenosti s vedením poradenských projektov v oblasti Leadership Services s dôrazom na organizačné poradenstvo vrátane projektov potenciálových analýz a projektov profesionálneho rozvoja správnych orgánov spoločností a manažmentu. Ako člen medzinárodného NeuroLeadership Institute je lídrom pri dizajnovaní a poskytovaní poradenskej služby Context Driven Leadership Assessment využívajúcej najnovšie poznatky kognitívnej sociálnej neurovedy.

Pred príchodom do spoločnosti pracoval v inej Executive Search spoločnosti, ktorú istý čas viedol ako riaditeľ jej slovenského zastúpenia. Ešte predtým pracoval v administratíve fondu rizikového kapitálu.

Je členom správnej rady poradensko-analytického inštitútu Európske partnerstvo pre verejné stratégie (EPPP) pôsobiaceho v Bratislave a Bruseli. Ďalej je členom European Corporate Governance Institute (ECGI) a oficiálnym i4 partnerom The About My Brain Institute. Má za sebou bohatú prednášateľskú a publikačnú činnosť doma a v zahraničí.

English version

EPPP – Európske partnerstvo
pre verejné stratégie
Štefanovičova 12
811 04 Bratislava
Slovak Republic

Tel. / Fax: +421 2 5443 6001


Jana Hyžová
Media & Public Relations

Zastrešuje oblasť Media & Public Relations a súčasťou Jenewein Group je od roku 1999.

Primárnou oblasťou jej činnosti je tvorba mediálnych výstupov a odborných článkov. Aktívne spolupracuje s médiami a pomáha vytvárať priestor na prezentáciu odborných tém v súlade s potrebami spoločností Jenewein Group, Amrop a Fipra a poradensko-analytického inštitútu Európske partnerstvo pre verejné stratégie (EPPP). Spolupracuje pri tvorbe a realizácii komunikačnej stratégie a marketingového plánu. Obsahovo napĺňa a aktualizuje webové stránky a koordinuje komunikáciu prostredníctvom sociálnych sietí. Okrem toho ako Project Manager participuje na príprave a organizovaní firemných podujatí a projektovom riadení tímov zložených špeciálne na jednotlivé projekty, ktoré Jenewein Group realizuje v partnerstve s rôznymi externými subjektmi na domácej i európskej úrovni. Aj v tejto oblasti zabezpečuje mediálne výstupy a ďalšie reklamné a marketingové aktivity. Aktívne sa zapája aj do činností súvisiacich s oblasťou Corporate Social Responsibility, predovšetkým iniciatívy Firmy deťom. ĎAKUJEME! vytvorenej na podporu behu pre Linku detskej istoty.

Je absolventkou Univerzity Komenského v Bratislave. Niekoľko rokov pracovala ako redaktorka a externá spolupracovníčka viacerých vydavateľstiev a agentúr pôsobiacich v oblasti Media & Public Relations.

English version

EPPP – Európske partnerstvo
pre verejné stratégie
Štefanovičova 12
811 04 Bratislava
Slovak Republic

Tel. / Fax: +421 2 5443 6001


Dušan Opálený
Technical & IT Manager

Pôsobí v spoločnosti Jenewein Group na pozícii Technical & IT Manager. Jej súčasťou sa stal v roku 1997.

Oblasť informačných technológií je jednou z hlavných oblastí jeho zodpovedností a kompetencií od samého začiatku pôsobenia v spoločnosti. Prioritne ide o nákup, servis a údržbu výpočtovej techniky (softvér a hardvér), správu počítačovej a mobilnej siete, zabezpečenie internetového vybavenia, správu webových stránok a komunikáciu prostredníctvom sociálnych sietí pre spoločnosti Jenewein Group, Amrop a Fipra a poradensko-analytický inštitút Európske partnerstvo pre verejné stratégie (EPPP). V rámci viacročnej praxe získal bohaté skúsenosti aj v oblastiach ako marketing, reklama, firemná filantropia a Facility Management. Okrem toho ako Project Manager participuje na príprave a organizovaní firemných podujatí a na koordinácii a projektovom riadení tímov zložených špeciálne na jednotlivé projekty, ktoré Jenewein Group realizuje v partnerstve s rôznymi externými subjektmi na domácej i európskej úrovni.

Je absolventom Strednej priemyselnej školy chemickej a pred príchodom do Jenewein Group pracoval ako obchodný poradca a konzultant v oblasti reklamy.

English version

EPPP – Európske partnerstvo
pre verejné stratégie
Štefanovičova 12
811 04 Bratislava
Slovak Republic

Tel. / Fax: +421 2 5443 6001


Filip Krekáč
Content Specialist

V spoločnosti Jenewein Group pôsobí od roku 2013, v súčasnosti na pozícii Content Specialist.

Ako Content Specialist vyhľadáva a pripravuje informácie a podklady nevyhnutné pre úspešnú, rýchlu a efektívnu tvorbu strategických a pozičných dokumentov. Do obsahu jednotlivých postupov a metodológií vnáša nový pohľad podporený znalosťami a zručnosťami získanými v oblasti kreatívneho priemyslu. Koordinuje a manažuje projekty, ktoré využívajú multimediálne technológie. Jeho silnou stránkou je manažment tvorivých tímov, vyhodnocovanie výkonnosti vytvoreného obsahu a sledovanie spätnej väzby. Aktívne sa podieľa na kreovaní, správe a vývoji vizuálneho i textového obsahu digitálnej prezentácie celej skupiny. Je prínosom najmä pri interaktívnej marketingovej komunikácii, online marketingu a e-commerce, spravovaní sociálnych sietí a tvorbe obsahu webových stránok a reklamných a obchodných kampaní.

Je absolventom Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, kde na Fakulte masmédií úspešne vyštudoval odbor Masmediálna a marketingová komunikácia. Počas vysokoškolského štúdia pre Jenewein Group a ostatné spoločnosti v jej portfóliu a poradensko-analytický inštitút Európske partnerstvo pre verejné stratégie (EPPP) pracoval ako Back Office Assistant.

English version

EPPP – Európske partnerstvo
pre verejné stratégie
Štefanovičova 12
811 04 Bratislava
Slovak Republic

Tel. / Fax: +421 2 5443 6001