EPPP partnerom TREND konferencie o duálnom vzdelávaní

Okrem partnerstva EPPP priniesol témy aj do panelovej diskusie...

Rodinné podnikanie alebo (ne)zostane to v rodine

Prečítajte si štúdiu EPPP o rodinných podnikoch zahŕňajúcu výsledky kvalitatívneho prieskumu a hlavné odporúčania...

poradensko-analytický inštitút
EPPP – Európske partnerstvo pre verejné stratégie

myšlienky – inovácie – projekty


Poradensko-analytický inštitút Európske partnerstvo pre verejné stratégie (EPPP – European Public Policy Partnership) vznikol v roku 1998 ako nezisková organizácia so sídlom v Bratislave a Bruseli. Odvtedy tvorí, rozvíja a realizuje aktivity a ponúka inovatívne riešenia zamerané na vzdelávanie, výskum a vývoj, podnikanie a spoločenské vedy. Na základe odborných princípov, praktických skúseností a sieti kontaktov doma i v zahraničí pomáhame vytvárať a ďalej šíriť najnovšie poznatky a najlepšie praktiky.

Podporujeme organizácie zo súkromného a z verejného sektora pri tvorbe a napĺňaní strategických cieľov i konkrétnych projektov. Vytvárame priestor na dialóg a diskusiu medzi odborníkmi, akademickou obcou, zákonodarcami, podnikateľmi a ľuďmi z praxe. Predstavitelia EPPP sú aktívni v expertných a pracovných skupinách (prevažne vo verejnej správe) a presadzujú zásadné zmeny smerujúce k dosahnutiu stanovených cieľov.

Kladieme veľký dôraz na podnikateľskú dynamiku a rozvoj ekonomickej konkurencieschopnosti v súlade s medzinárodnými štandardmi a s priamym dopadom na celú spoločnosť. Na základe dobrých skúseností získaných počas niekoľkoročného pôsobenia v stredoeurópskom regióne pomáhame šíriť poznatky a realizujeme aktivity aj v oblasti prenosu najlepších praktík riadenia spoločenských zmien a verejných politík do menej rozvinutých ekonomík a zaostávajúcich regiónov, ktoré však disponujú vysokým potenciálom rozvoja.

Stanovy EPPP
EPPP – European Public Policy Partnership (Európske partnerstvo pre verejné stratégie) je občianske združenie zaregistrované na Ministerstve vnútra SR dňa 14. septembra 1998, číslo spisu VVS/1 – 900/90-14386-6, podľa Zák. č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v platnom znení.English version


ROZVOJ PROJEKTOV

EPPP a Fipra spustili projekt Transatlantický obchod: nové príležitosti pre slovenské podniky
Aj slovenské malé a stredné podniky sa kvalitnými produktmi a službami dokážu presadiť za veľkou mlá...
» read more

Experti EPPP v projekte pre Svetovú banku a Európsku banku pre rekonštrukciu a rozvoj
Poradensko-analytický inštitút Európske partnerstvo pre...
» read more