#ourCEEfuture

Otvorená platforma pre expertov zo strednej a z východnej Európy. Chceme vytvoriť digitálnu ekonomiku prospešnú pre všetkých,...

Filip Krekáč absolvuje peer consulting výcvik
v klinike duševného zdravia Calma

Až do novembra 2023 bude Filip Krekáč praxovať...

2023 2022 2021 2020 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 

I Believe in Natural not Artificial Rules

„Na ľudí sa nezvyknem dívať cez optiku veku, farby pleti či pohlavia. Okrem pravidiel spoločenskej etikety, ktorú však cítim ako úplne prirodzenú, nedávam ženám v profesionálnom živote prednosť. V mojom ponímaní sú ľudia len dobrí a lepší, pekní a krajší, úspešní a úspešnejší..., jednoducho nedelím ich na mužov a ženy," napísal Martin Krekáč, spoluzakladateľ a vedúci partner poradenskej skupiny AJG-Amrop Jenewein Group a prezident Podnikateľskej aliancie Slovenska, pre Bratislava Leaders Magazine v čase vyhlásenia súťaže Woman of the Year 2006 Awards, v ktorej sa stal jedným z piatich členov poroty.

15.12.2006 » Viac...

Hodnoty budúcnosti: dôvera a záväzok

V sektore Business Advisory sa viac ako na krásu poradenských riešení treba zamerať na ich použiteľnosť a efektívnosť. O charakteristikách a najnovších trendoch v tejto oblasti sa pre prílohu Poradenstvo vyjadril Radomír Mako, Managing Partner poradenskej skupiny AJG-Amrop Jenewein Group.

11.10.2006 » Viac...

Na tvorivosti a sebaistote môžu budovať školy a ich žiaci

Budovanie znalostnej ekonomiky, ktorá je jedným zo strategických cieľov Slovenska do roku 2010, sa opiera aj o reformu vzdelávacieho systému. Štát musí vytvoriť priaznivé legislatívne podmienky a iné opatrenia, ktoré by povzbudzovali školy k zvýšenému úsiliu a novým myšlienkam. Konkrétnym krokom a návrhom sa vo svojom článku venuje Martin Krekáč, spoluzakladateľ a vedúci partner poradenskej skupiny AJG-Amrop Jenewein Group.

18.09.2006 » Viac...

Len Himaláje majú jeden Everest

Pre prílohu Ako podnikať rozpovedal Martin Krekáč, spoluzakladateľ a vedúci partner poradenskej skupiny AJG-Amrop Jenewein Group a prezident Podnikateľskej aliancie Slovenska, krátky príbeh svojej cesty od úplného začiatku až po súčasnosť-veľmi úspešnú kulmináciu a nový východiskový bod k novým teóriám a službám.

14.09.2006 » Viac...

Nový vietor vo vlastníckej politike štátu

Na Slovensku ešte vždy existuje pomerne značná časť spoločností významných pre slovenské hospodárstvo, ktoré úplne alebo aspoň sčasti vlastní štát. Otázka ich kvalitnej správy (Corporate Governance) sa preto celkom logicky neustále dostáva do centra pozornosti nielen politikov, ale aj verejnosti. V rubrike Názory a komentáre sa k téme bližšie vyjadruje Igor Šulík, partner poradenskej skupiny AJG-Amrop Jenewein Group.

21.06.2006 » Viac...

Investície do ľudí sa vyplácajú

Trh práce na Slovensku prechádza dynamickým vývojom. Generačná výmena sa ešte neskončila, a tak v mnohých prípadoch treba brať do úvahy určité špecifiká jednotlivých skupín zamestnancov-napríklad z hľadiska mobility, motivácie, lojality a pod. HN sa na túto tému bližšie porozprávali s Martinom Novotným, vedúcim partnerom a spoluzakladateľom poradenskej skupiny AJG-Amrop Jenewein Group.

20.04.2006 » Viac...

Rovnaké šance na prácu pre všetkých

V súčasnosti už na slovenskom trhu práce v drvivej väčšine prípadov nemožno hovoriť o otvorenej diskriminácii jednotlivých kandidátov na základe veku, pohlavia, etnického pôvodu a pod. O určitých špecifikách výberového procesu a prirodzenom záujme zamestnávateľov vybrať si najlepších a najvhodnejších uchádzačov pre prílohu Kariéra hovoril Martin Novotný, spoluzakladateľ a vedúci partner poradenskej skupiny AJG-Amrop Jenewein Group.

18.04.2006 » Viac...

Ako do života ľahšie vsunúť vzdelávanie a prácu

Jednou z najaktuálnejších tém sledujúcich efektívnejšie uplatnenie mladých i starších ľudí na trhu práce je celoživotné poradenstvo. Významnú úlohu pri zavádzaní systému celoživotného poradenstva môžu zohrať aj poradenské spoločnosti s dlhoročnými a komplexnými skúsenosťami v oblasti ľudského kapitálu a riadenia.

12.04.2006 » Viac...

Žiaci, študenti a ich školy v sebe potrebujú objaviť obchodného ducha

Dlhodobou víziou Slovenska je dosiahnuť podobu, ktorá je doma a v zahraničí synonymom krajiny s prekvitajúcou vedou a technikou, mimoriadne vzdelanými a tvorivými ľuďmi, inovatívnymi výrobkami a službami špičkovej kvality. Jednou z mnohých ciest, ktoré vedú k jej naplneniu, je reforma vzdelávacieho systému postavená najmä na zmene spravovania vzdelávacích inštitúcií a obojstranne prospešnej spolupráci verejného a súkromného sektora.

21.03.2006 » Viac...

Budúcnosť Slovenska je v jeho múdrosti

Martin Bruncko, poradca ministra financií, Martin Krekáč, vedúci partner a spoluzakladateľ poradenskej skupiny AJG- Amrop Jenewein Group a prezident Podnikateľskej aliancie Slovenska, a Peter Mederly, vedúci služobného úradu a generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl Ministerstva školstva SR, odpovedajú na tri otázky týkajúce sa doterajších úspechov a budúcich úloh projektu MINERVA- Lisabonskej stratégie pre Slovensko do roku 2010.

21.03.2006 » Viac...