Innovation Day: Ako rásť pomocou moderných technológií?

EPPP spoluorganizátorom podujatia pre potenciálnych podnikateľov...

EPPP tím podporuje projekt Good Idea Slovakia

Slovensko vnímame ako "dobrý nápad" nielen pre investície, ale aj ako liaheň inovatívneho myslenia...

poradensko-analytický inštitút
EPPP – Európske partnerstvo pre verejné stratégie

myšlienky – inovácie – projekty


Poradensko-analytický inštitút Európske partnerstvo pre verejné stratégie (EPPP – European Public Policy Partnership) vznikol v roku 1998 ako nezisková organizácia so sídlom v Bratislave a Bruseli. Odvtedy tvorí, rozvíja a realizuje aktivity a ponúka inovatívne riešenia zamerané na vzdelávanie, výskum a vývoj, podnikanie a spoločenské vedy. Na základe odborných princípov, praktických skúseností a sieti kontaktov doma i v zahraničí pomáhame vytvárať a ďalej šíriť najnovšie poznatky a najlepšie praktiky.

Podporujeme organizácie zo súkromného a z verejného sektora pri tvorbe a napĺňaní strategických cieľov i konkrétnych projektov. Vytvárame priestor na dialóg a diskusiu medzi odborníkmi, akademickou obcou, zákonodarcami, podnikateľmi a ľuďmi z praxe. Predstavitelia EPPP sú aktívni v expertných a pracovných skupinách (prevažne vo verejnej správe) a presadzujú zásadné zmeny smerujúce k dosahnutiu stanovených cieľov.

Kladieme veľký dôraz na podnikateľskú dynamiku a rozvoj ekonomickej konkurencieschopnosti v súlade s medzinárodnými štandardmi a s priamym dopadom na celú spoločnosť. Na základe dobrých skúseností získaných počas niekoľkoročného pôsobenia v stredoeurópskom regióne pomáhame šíriť poznatky a realizujeme aktivity aj v oblasti prenosu najlepších praktík riadenia spoločenských zmien a verejných politík do menej rozvinutých ekonomík a zaostávajúcich regiónov, ktoré však disponujú vysokým potenciálom rozvoja.

Stanovy EPPP
EPPP – European Public Policy Partnership (Európske partnerstvo pre verejné stratégie) je občianske združenie zaregistrované na Ministerstve vnútra SR dňa 14. septembra 1998, číslo spisu VVS/1 – 900/90-14386-6, podľa Zák. č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v platnom znení.English version


ROZVOJ PROJEKTOV

EPPP a Fipra spustili projekt Transatlantický obchod: nové príležitosti pre slovenské podniky
Aj slovenské malé a stredné podniky sa kvalitnými produktmi a službami dokážu presadiť za veľkou mlá...
» read more

Experti EPPP v projekte pre Svetovú banku a Európsku banku pre rekonštrukciu a rozvoj
Poradensko-analytický inštitút Európske partnerstvo pre...
» read more