EPPP partnerom TREND konferencie o duálnom vzdelávaní

Okrem partnerstva EPPP priniesol témy aj do panelovej diskusie...

Rodinné podnikanie alebo (ne)zostane to v rodine

Prečítajte si štúdiu EPPP o rodinných podnikoch zahŕňajúcu výsledky kvalitatívneho prieskumu a hlavné odporúčania...

Martin Krekáč
President & Founder
Chairman & Owner Jenewein Group

V roku 1990 sa Martinovi Krekáčovi podarilo na slovenskom trhu vybudovať silné medzinárodné zázemie na poskytovanie poradenských služieb so zameraním na Executive Search a Leadership Consulting. Už v tom čase položil základy poradenskej spoločnosti Amrop, ktorá sa aj vďaka jeho osobnému nasadeniu v roku 1999 stala plnohodnotnou súčasťou globálnej organizácie Amrop – Leaders For What's Next. Od roku 2004 je jej senior partnerom.

Je chairmanom a majiteľom Jenewein Group, prémiovej strategickej poradenskej spoločnosti, ktorá pomáha organizáciám a jednotlivcom pri definovaní a realizovaní strategickej vízie a ktorá je zároveň integrujúcou platformou pre pôsobenie poradenskej spoločnosti Amrop a od roku 2007 aj špecializovanej spoločnosti Fipra pre oblasť Public Affairs a Government Relations, kde je tiež senior partnerom.

Zodpovedá za posilňovanie poradenského portfólia skupiny a vytváranie synergických riešení medzi jednotlivými poradenskými spoločnosťami a expertmi z Business Innovation Network (BIN), platformy na vytváranie inovatívnych riešení pre klientov. Zároveň spravuje strategický rozvoj vzťahov vo verejnom sektore a v štátom regulovaných priemyselných odvetviach a napomáha vytváraniu efektívnych partnerstiev a transferu poznatkov medzi súkromným a verejným sektorom. Je rešpektovaným osobným poradcom v strategických otázkach.

Je zakladateľom a prezidentom poradensko-analytického inštitútu Európske partnerstvo pre verejné stratégie (EPPP) pôsobiaceho v Bratislave a Bruseli, členom viacerých správnych rád a združení, klubov a organizácií doma a v zahraničí, ako aj členom poradných orgánov slovenského parlamentu a vlády. V rokoch 2005 až 2013 bol prezidentom Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) a v rokoch 2006 až 2010 členom – radcom Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EESC) v Bruseli. Má za sebou niekoľko desiatok odborných vystúpení a rozsiahlu publikačnú činnosť doma a v zahraničí.

English version

EPPP – Európske partnerstvo
pre verejné stratégie
Štefanovičova 12
811 04 Bratislava
Slovak Republic

Tel: +421 2 5443 6001
Fax: +421 2 5443 6004


Patrik Zoltvány
Vice President
Senior Partner Fipra Slovakia

Je seniorom partnerom a konateľom spoločnosti Fipra Slovakia a členom Strategickej rady Jenewein Group zodpovedným za teritoriálne rozširovanie poradenských služieb. Dlhodobo sa venuje vedeniu a realizácii medzinárodných projektov v oblasti verejných a regulačných záležitostí so špecifickým zameraním na EU Government Affairs, hospodársku súťaž, štátnu pomoc, budovanie kapacít a inštitúcií a strategické poradenstvo pre programy EÚ. V spoločnosti Jenewein Group pôsobí od roku 1999 a už v roku 2004 sa stal partnerom pre oblasť EU Consulting & Lobbying Services a vedúcim EÚ kancelárie v Bruseli.

Začínal v oblasti poradenstva pri analýze dopadov členstva v EÚ na aktivity jednotlivých firiem, budovaní kontaktov/vzťahov s inštitúciami a profesijnými združeniami v EÚ a lobing v Bruseli vrátane výberu a prípravy odborníkov pre európske záležitosti. Má bohaté skúsenosti s prácou zameranou na problematiku EÚ pre komerčný a vládny sektor na rôznych úrovniach ako projektový manažér, konzultant a poradca pre ministerstvá a európske inštitúcie v Bruseli.

Bol členom tímu zabezpečujúceho odčlenenie komplexnej poradenskej ponuky v oblasti Public Affairs & Government Relations, aby sa prostredníctvom spoločnosti Fipra Slovakia stala súčasťou FIPRA Group, vedúcej európskej skupiny pôsobiacej v oblasti verejných a regulačných politík so špeciálnym zameraním na strategické vládne vzťahy a s vlastným EÚ zastúpením v Bruseli, ktoré koordinuje zastupovanie klientov a presadzovanie ich záujmov smerom k európskym inštitúciám. Od jej vzniku v roku 2007 je jej spolumajiteľom a senior partnerom.

Je viceprezidentom poradensko-analytického inštitútu Európske partnerstvo pre verejné stratégie (EPPP) pôsobiaceho v Bratislave a Bruseli, v úlohe iniciátora riešení v oblasti rozvoja konkurencieschopnosti hospodárstva s priamym dopadom na celú spoločnosť, kde pomáha šíriť poznatky a rozvíja aktivity v oblasti prenosu najlepších praktík riadenia spoločenských zmien a verejných politík do menej rozvinutých ekonomík a zaostávajúcich regiónov, ktoré však disponujú vysokým potenciálom rozvoja.

Na európskej úrovni bol členom – radcom Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EESC) v Bruseli (2006-2010), kde sa venoval najmä oblasti externých vzťahov s krajinami pripravujúcimi sa na členstvo v EÚ. V rámci EESC bol členom Kontaktnej skupiny pre Západný Balkán, ktorej prostredníctvom napomáhal týmto krajinám pri etablovaní v EÚ. Má za sebou niekoľko desiatok odborných vystúpení a rozsiahlu publikačnú činnosť doma a v zahraničí.

English version

EPPP – Európske partnerstvo
pre verejné stratégie
Štefanovičova 12
811 04 Bratislava
Slovak Republic

Tel: +421 2 5443 6001
Fax: +421 2 5443 6004


Igor Šulík
Member of the Board
Managing Partner Amrop Slovakia

Je managing partnerom a konateľom spoločnosti Amrop Slovakia a členom Strategickej rady Jenewein Group. Vedie pracovné tímy zamerané na oblasti Executive Search, Board Advisory Services a Leadership Assessment & Human Capital Consulting. V spoločnosti pôsobí od roku 2002.

Má dlhoročné skúsenosti s vedením a realizovaním medzinárodných projektov v oblasti Executive Search (v západnej a strednej Európe) na rôzne pozície v správnych orgánoch spoločností, na C-úrovni a ostatných manažérskych úrovniach riadenia v rôznych nadnárodných i lokálnych spoločnostiach. Má znalosti a skúsenosti s vedením poradenských projektov v oblasti Leadership Assessment, Management Design, Management Development & Coaching vrátane projektov potenciálových analýz a projektov profesionálneho rozvoja správnych orgánov spoločností a manažmentu.

Vedie stredoeurópsku pracovnú skupinu pre oblasť Board Advisory Services a je zodpovedný za vedenie projektov v oblasti Board Search, Board Design, Board Appraisal, Board Review a Board Coaching v komerčnom a vo verejnom sektore. Poskytuje poradenstvo v oblasti dobrej správy a riadenia spoločnosti (Corporate Governance) na lokálnej i medzinárodnej úrovni. Ako člen medzinárodného NeuroLeadership Institute je lídrom pri dizajnovaní a poskytovaní poradenskej služby Context Driven Leadership Assessment využívajúcej najnovšie poznatky kognitívnej sociálnej neurovedy.

Pred príchodom do Amropu pracoval v inej Executive Search spoločnosti, ktorú istý čas viedol ako riaditeľ jej slovenského zastúpenia. Ešte predtým pracoval v administratíve fondu rizikového kapitálu.

Je členom správnej rady poradensko-analytického inštitútu Európske partnerstvo pre verejné stratégie (EPPP) pôsobiaceho v Bratislave a Bruseli. Ďalej je členom Association of Executive Search Consultants (AESC), European Corporate Governance Institute (ECGI), NeuroLeadership Institute, v ktorého rámci založil Local Interest Group, a členom Správnej rady OZ Človek v ohrození. Má za sebou bohatú prednášateľskú a publikačnú činnosť doma a v zahraničí.

English version

EPPP – Európske partnerstvo
pre verejné stratégie
Štefanovičova 12
811 04 Bratislava
Slovak Republic

Tel: +421 2 5443 6001
Fax: +421 2 5443 6004


Zuzana Kováčová
Chief Project Officer

Od roku 2011 pôsobí v poradensko-analytickom inštitúte Európske partnerstvo pre verejné stratégie (EPPP), v súčasnosti ako Chief Project Officer na medzinárodnej úrovni.

Dlhodobo sa venuje projektovému manažmentu z pohľadu prijímateľa európskej pomoci i z pohľadu dodávateľa služieb pre otázky inštitucionálneho budovania kapacít, posilnenia vnútorných implementačných procesov a zavádzania pravidiel EÚ do praxe pre riadiace orgány i implementačné štruktúry. Cieľovou skupinou sú asociované a kandidátske krajiny, ktoré sa pripravujú na čerpanie vonkajšej pomoci z programu IPA, predovšetkým komponentu III: regionálny rozvoj. Zároveň sa orientuje aj na iniciatívy na národnej úrovni a iniciatívy cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce.

V predchádzajúcom období aktívne spolupracovala s významnými konzultačnými spoločnosťami a medzinárodnými expertmi pôsobiacimi na trhu poskytovania konzultačných služieb v krajinách strednej a východnej Európy a Západného Balkánu.

Má skúsenosti s prípravou projektových návrhov a vedením a realizáciou medzinárodných projektov na úrovni dlhodobého experta a vedúceho projektového tímu. Doterajšie skúsenosti rozvíja, riadi a realizuje najmä v rámci týchto programových schém: EuropeAid, SlovakAid, Technická pomoc EÚ – twinning, podpora EBRD, Finančný mechanizmus EHP, Nórsky finančný mechanizmus a Švajčiarsky finančný mechanizmus.

English version

EPPP – Európske partnerstvo
pre verejné stratégie
Štefanovičova 12
811 04 Bratislava
Slovak Republic

Mobil: +421 905 590 554
Tel: +421 2 5443 6001
Fax: +421 2 5443 6004


Jana Hyžová
Media & Public Relations

Zastrešuje oblasť Media & Public Relations a súčasťou Jenewein Group je od roku 1999.

Primárnou oblasťou jej činnosti je tvorba mediálnych výstupov a odborných článkov. Aktívne spolupracuje s médiami a pomáha vytvárať priestor na prezentáciu odborných tém v súlade s potrebami spoločností Jenewein Group, Amrop a Fipra a poradensko-analytického inštitútu Európske partnerstvo pre verejné stratégie (EPPP). Spolupracuje pri tvorbe a realizácii komunikačnej stratégie a marketingového plánu. Obsahovo napĺňa a aktualizuje webové stránky a koordinuje komunikáciu prostredníctvom sociálnych sietí. Okrem toho ako Project Manager participuje na príprave a organizovaní firemných podujatí a projektovom riadení tímov zložených špeciálne na jednotlivé projekty, ktoré Jenewein Group realizuje v partnerstve s rôznymi externými subjektmi na domácej i európskej úrovni. Aj v tejto oblasti zabezpečuje mediálne výstupy a ďalšie reklamné a marketingové aktivity. Aktívne sa zapája aj do činností súvisiacich s oblasťou Corporate Social Responsibility, predovšetkým iniciatívy Firmy deťom. ĎAKUJEME! vytvorenej na podporu behu pre Linku detskej istoty.

Je absolventkou Univerzity Komenského v Bratislave. Niekoľko rokov pracovala ako redaktorka a externá spolupracovníčka viacerých vydavateľstiev a agentúr pôsobiacich v oblasti Media & Public Relations.

English version

EPPP – Európske partnerstvo
pre verejné stratégie
Štefanovičova 12
811 04 Bratislava
Slovak Republic

Tel: +421 2 5443 6001
Fax: +421 2 5443 6004


Dušan Opálený
Technical & IT Manager

Pôsobí v spoločnosti Jenewein Group na pozícii Technical & IT Manager. Jej súčasťou sa stal v roku 1997.

Oblasť informačných technológií je jednou z hlavných oblastí jeho zodpovedností a kompetencií od samého začiatku pôsobenia v spoločnosti. Prioritne ide o nákup, servis a údržbu výpočtovej techniky (softvér a hardvér), správu počítačovej a mobilnej siete, zabezpečenie internetového vybavenia, správu webových stránok a komunikáciu prostredníctvom sociálnych sietí pre spoločnosti Jenewein Group, Amrop a Fipra a poradensko-analytický inštitút Európske partnerstvo pre verejné stratégie (EPPP). V rámci viacročnej praxe získal bohaté skúsenosti aj v oblastiach ako marketing, reklama, firemná filantropia a Facility Management. Okrem toho ako Project Manager participuje na príprave a organizovaní firemných podujatí a na koordinácii a projektovom riadení tímov zložených špeciálne na jednotlivé projekty, ktoré Jenewein Group realizuje v partnerstve s rôznymi externými subjektmi na domácej i európskej úrovni.

Je absolventom Strednej priemyselnej školy chemickej a pred príchodom do Jenewein Group pracoval ako obchodný poradca a konzultant v oblasti reklamy.

English version

EPPP – Európske partnerstvo
pre verejné stratégie
Štefanovičova 12
811 04 Bratislava
Slovak Republic

Tel: +421 2 5443 6001
Fax: +421 2 5443 6004


Filip Krekáč
Assistant

V poradensko-analytickom inštitúte Európske partnerstvo pre verejné stratégie (EPPP) pôsobí od roku 2013, v súčasnosti na pozícii Assistant.

Prioritne sa podieľa na získavaní a spravovaní podrobných informácií a podkladov nevyhnutných pre úspešnú, rýchlu a efektívnu realizáciu jednotlivých projektov a na administrácii správy kontaktov v databáze. V oblasti spracovania informácií a prípravy podkladov pracuje aj pre spoločnosti v portfóliu Jenewein Group. Je študentom Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, kde na Fakulte masmédií študuje odbor Mediálna komunikácia.

English version

EPPP – Európske partnerstvo
pre verejné stratégie
Štefanovičova 12
811 04 Bratislava
Slovak Republic

Tel: +421 2 5443 6001
Fax: +421 2 5443 6004ROZVOJ PROJEKTOV

EPPP a Fipra spustili projekt Transatlantický obchod: nové príležitosti pre slovenské podniky
Aj slovenské malé a stredné podniky sa kvalitnými produktmi a službami dokážu presadiť za veľkou mlá...
» read more

Experti EPPP v projekte pre Svetovú banku a Európsku banku pre rekonštrukciu a rozvoj
Poradensko-analytický inštitút Európske partnerstvo pre...
» read more